اختلالات فراگیر رشد یا اختلالات اوتیسم انواع مختلفی دارند ازقبیل اوتیسم،آسپرگر،هلر،رت
که اوتیسم یکی از مهمترین و شایع ترین بیماری های جدی ازگروه بیماری های رشدی اختلالات طیف اوتیسم بوده.
این اختلال بیشتر شایع در...