حمید جمال آبادی
درخواست دوستی
mlm4ir
دوست ۱
دنبال کننده ۰
۱ دفتر
۶ برگه
۱ پسند شده
۰ دنبال می کند
راهنمای خدمات الکترونیک: ثبت نام بیمه سلامت ایران…

راهنمای خدمات الکترونیک: ثبت نام بیمه سلامت ایران…

یکی از چترهای مهم حمایتی در زندگی انسان، بیمه های اجتماعی است. این نهاد های مدنی بایدرفاه را به ویژه در مباحث پزشکی و درمان برای شهروندان ایجاد کنند. در کشورما به غیر از بیمه...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
حمید جمال آبادی
ثبت شده در
بیمه و زندگی
0