با ان که ماه در شب درخشان ترین شی موجود در آسمان تاریک شب است. اما هیچ نوری از خود ندارد. نور ماه تنها انعکاسی از نور خورشید است. اما ماه نور کمی از خورشید را انعکاس میدهد و علت این امر به  کدر بودن و نا صاف بودن سطح ماه است.<br>اما علت هلالی شدن ماه این است که ماه در هنگام چرخیدن به دور زمین زاویه ای دیگر از ماه را میبینیم که در سایه ای ...