مصرف بی رویه کودشیمیایی و فاضلاب باعث آلودگی جدی م

یک کارشناس خاک و آب گفت: مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی و فاضلاب منجر به تجمع نیترات، کادمیم و عناصر سنگین در خاک و ورود این عناصر به چرخه حیات می شود که این امر آلودگی محصولات ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه طب سنتی، پارسی وب
ثبت شده در
گیاهان دارویی

مصرف بی رویه کودشیمیایی و فاضلاب باعث آلودگی جدی م

یک کارشناس خاک و آب گفت: مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی و فاضلاب منجر به تجمع نیترات، کادمیم و عناصر سنگین در خاک و ورود این عناصر به چرخه حیات می شود که این امر آلودگی محصولات ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه طب سنتی، پارسی وب
ثبت شده در
تندرستی و تغذیه

بی اشتهایی روانی کود ک، چرا اتفاق می افتد؟

د کتر مرتضی مشایخی نوشته حاضر برگرفته از کتاب «بی اشتهایی روانی» اثر د کتر مرتضی مشایخی، استاد  رشتة کود کان د انشگاه تهران است که زند گی خود  را صرف تحصیل و تد ریس د انش پزشکی و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
تربیت و روانشناسی

نقـش تربیتـی خانـواد ه، اولین مدرسه کودکان

نقـش تربیتـی خانـواد ه خانواد ه به عنوان رکن اساسی تربیت، نقش بسیار مهمی د ر کمک به رشد  و تربیت کود کان ایفا می کند ، این امر به ویژه د ر اولین سال های زند گی که تجربه های اولیه ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
تربیت و روانشناسی

میگرن در کمین پسران و توصیه های یک متخصص

یک متخحصص مغز و اعصاب گفت: گاهی میگرن د ر سنین کود کی نیز بروز می کند  که برخلاف بزرگسالان د ر جنس مذکر شایع تر است. د کتر محمد حسین حریرچیان، می گوید: میگرن معمولاً از د وران ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
بیماری و اختلالات کودک