داستان آفرینش کلاغ و طوطی یا زاغ و قناری

کلاغ و طوطی هر دو سیاه و زشت آفریده شدند. طوطی شکایت کرد و خداوند او را زیبا کرد. ولی کلاغ گفت : هر چه از دوست رسد نیکوست.
و نتیجه آن شد که می بینی:
طوطی همیشه در قفس و کلاغ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه داستان های کوتاه پندآموز
ثبت شده در
داستان کوتاه و پندآموز