هنر اروپا از رنسانس تا قرن بیستم - باروک | هزار و…

هنر اروپا از رنسانس تا قرن بیستم - باروک | هزار و…

باروک واژه ای است که مورخان هنر برای آثار هنری و ادبی و موسیقی سده هفدهم و اوایل سده هجدهم اروپای غربی به کار می برند. این واژه به معنی مروارید نامنتظم است که تا سده نوزدهم به...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
معماری
تاریخ هنر جهان - صدر مسیحیت و بیزانس | هزار و یک …

تاریخ هنر جهان - صدر مسیحیت و بیزانس | هزار و یک …

ظهور دیانت مسیح و رواج تدریجی آن در بخش هایی از خاورمیانه و اروپا سبب شکل گیری سبک های هنری مختلفی شد. هنر مسیحی، هنری مذهبی و مرکز ثقل آن کلیسا است و نمود این هنر بیش از هر...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
معماری
تاریخ هنر جهان - هنر قاره آمریکا از آغاز تا سدۀ ۱…

تاریخ هنر جهان - هنر قاره آمریکا از آغاز تا سدۀ ۱…

ساکنان بومی قاره آمریکا (آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) مردمانی سرخ پوست بودند که از گذشته های دور از شرق قاره آسیا به این قاره مهاجرت کردند. آنها کم کم در مناطق مختلف آن قاره...
۲
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
معماری
کدام فرهنگ ها بیشترین تاثیر را بر تاریخ هنر داشته…

کدام فرهنگ ها بیشترین تاثیر را بر تاریخ هنر داشته…

یکی از مهم ترین بخش های هر جامعه ، هنر است. مفهوم هنر فراتر از آن چیزی است که ما با حواس خود درک می کنیم. در طول تاریخ همواره ثابت شده که هنر بازتاب و نمادی فرهنگ و جامعه در آن...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
معماری
هنر اروپا از رنسانس تا قرن بیستم - باروک | هزار و…

هنر اروپا از رنسانس تا قرن بیستم - باروک | هزار و…

باروک واژه ای است که مورخان هنر برای آثار هنری و ادبی و موسیقی سده هفدهم و اوایل سده هجدهم اروپای غربی به کار می برند. این واژه به معنی مروارید نامنتظم است که تا سده نوزدهم به...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
۱۰۱ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر – قسمت ششم | هزار و …

۱۰۱ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر – قسمت ششم | هزار و …

لیستی که پیش رو دارید، قسمت ششم فهرست تهیه شده از ۱۰۱ نقاش تاثیرگذار از قرن سیزدهم تاکنون است. پیشتر با هشتاد تن از این هنرمندان که تاریخ هنر نقاشی غرب را دستخوش تغییرات عمده...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
تاریخ هنر جهان - صدر مسیحیت و بیزانس | هزار و یک …

تاریخ هنر جهان - صدر مسیحیت و بیزانس | هزار و یک …

ظهور دیانت مسیح و رواج تدریجی آن در بخش هایی از خاورمیانه و اروپا سبب شکل گیری سبک های هنری مختلفی شد. هنر مسیحی، هنری مذهبی و مرکز ثقل آن کلیسا است و نمود این هنر بیش از هر...
۱
۱
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر – قسمت پنجم | هزار و…

١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر – قسمت پنجم | هزار و…

لیستی که پیش رو دارید، قسمت پنجم فهرست تهیه شده از ۱۰۱ نقاش تاثیرگذار از قرن سیزدهم تاکنون است. پیشتر با ۶۰ تن از این هنرمندان که تاریخ هنر نقاشی غرب را دستخوش تغییرات عمده...
۱
۱
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر – قسمت سوم | هزار و …

١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر – قسمت سوم | هزار و …

لیستی که پیش رو دارید، قسمت سوم فهرست تهیه شده از ۱۰۱ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر از قرن سیزدهم تاکنون است. پیشتر ۱۵ نفر اول و دوم از این هنرمندان که تاریخ هنر نقاشی غرب را دستخوش...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر - قسمت دوم | هزار و …

١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر - قسمت دوم | هزار و …

لیستی که پیش رو دارید، قسمت دوم فهرست تهیه شده از ۱۰۱ نقاش تاثیرگذار تاریخ از قرن سیزدهم تاکنون است. پیشتر ۱۵ نفر اول از این هنرمندان که تاریخ هنر نقاشی غرب را دستخوش تغییرات...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
تاریخ هنر جهان - هنر یونان و اژه | هزار و یک بوم

تاریخ هنر جهان - هنر یونان و اژه | هزار و یک بوم

درباره هنر یونان، قدمت آن و تاثیر این تمدن بر تاریخ هنر جهان پیشتر صحبت کرده ایم. یونان یکی از دو تمدن تاثیرگذار بر هنر جهان است. اما این تمدن چند سال پیش و به چه شکل رشد پیدا...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر - قسمت اول | هزار و …

١٠١ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر - قسمت اول | هزار و …

لیستی که پیش رو دارید، فهرستی از ۱۰۱ نقاش تاثیرگذار تاریخ هنر از قرن سیزدهم تاکنون است. هنرمندانی که تاریخ هنر نقاشی غرب را دستخوش تغییرات عمده کرده اند و از آنها همواره به...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
کدام فرهنگ ها بیشترین تاثیر را بر تاریخ هنر داشته…

کدام فرهنگ ها بیشترین تاثیر را بر تاریخ هنر داشته…

یکی از مهم ترین بخش های هر جامعه ، هنر است. مفهوم هنر فراتر از آن چیزی است که ما با حواس خود درک می کنیم. در طول تاریخ همواره ثابت شده که هنر بازتاب و نمادی فرهنگ و جامعه در آن...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی