تلگرافی رسیده از سرزمینِ خفاش های خون آشام و نفرین

تلگرافی رسیده از سرزمینِ خفاش های خون آشام و نفرین

اختصاصی طرفداری- هشت دقیقه از وقت تان را می خواهد-اِرنست هکِل، زیست شناس آلمانی، بی شک گمان نمی بُرد که علمِ اِکولوژی تا بدانجا پایِ خود را فرانهد که فوتبال را به سوی خود ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه طرفداری
ثبت شده در
ستون نویسندگان ورزشی