تاریخچه تایپوگرافی: سبک قدیم (Old Style) | هزار و…

تاریخچه تایپوگرافی: سبک قدیم (Old Style) | هزار و…

در اولین قسمت تاریخچه، چاپ هیومنیست و سوابق تاریخی آن مورد توجه قرار گرفت. با بیان قابلیت ها و روند استفاده آن تا به امروز دریافتیم که چاپ هیومنیست یک تقلید صرف از دست نوشته...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی