افسانه صورت های فلکی خرچنگ و شجاع(مار نه سر)

افسانه صورت های فلکی خرچنگ و شجاع(مار نه سر)

افسانه صورت های فلکی خرچنگ و شجاع(مار نه سر)
بنا بر اسطوره های  یونانی صورت فلکی خرچنگ  CANCER    توسط هرا Hera در آسمان نهاده شد . حرا قسم خورده بود که هرکول قهرمان افسانه ای...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انجمن نجوم ایران
ثبت شده در
مقالات نجوم