تالاب های وودبری | منطقه ای طبیعی در قلب لندن

تالاب های وودبری | منطقه ای طبیعی در قلب لندن

به سمت شمال #لندن که نگاه می کنی ، انگار که وارد دنیای قرن هجدهمی لندن شده ای. در نگاه اول تالابی با نیزارهای متراکم در حاشیه است و در نگاه های دقیق تر ، چند حواصیل باوقار که ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه سفرهای واقعی در دنیای مجازی
ثبت شده در
جهانگرد
تالاب های وودبری | منطقه ای طبیعی در قلب لندن

تالاب های وودبری | منطقه ای طبیعی در قلب لندن

به سمت شمال #لندن که نگاه می کنی ، انگار که وارد دنیای قرن هجدهمی لندن شده ای. در نگاه اول تالابی با نیزارهای متراکم در حاشیه است و در نگاه های دقیق تر ، چند حواصیل باوقار که ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه سفرهای واقعی در دنیای مجازی
ثبت شده در
گردشگری