دلتنگی های آدمی را، باد ترانه ای میخواند
رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد
و هر دانه ی برفی...
به اشکی ناریخته می ماند
سکوت سرشار از سخنان ناگفته است
از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان
و شگفتی های بر زبان نیامده
در این سکوت حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو و من...
"مارگوت بیگل"
ترجمه احمد شاملو