سرعت بالای انتقال پیام های عصبی

سرعت انتقال پیام های عصبی در بدن متفاوت است،اما سریعترین سرعت بالغ بر ۴۰۲ کیلومتر درساعت تخمین زده می شودکه معادل خودروهای مسابقه است.