یک جمله یک تلنگر: <br>*درستی چیست: از میان برداشتن بدی ها بوسیله ی نیکی هاست.<br>*شرف چیست: نیکی کردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان.<br>*جوانمردی چیست: پاکدامن بودن... .<br>*پستی چیست: به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندک چیزی دریغ ورزیدن.<br>*کرم چیست: بخشیدن قبل از خواستن... .<br>*جود چیست: بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.<br>*بخل ...